Тендерийн тайлан

x A total of 6 row data.
Огноо Нэр View
1 2018-06-07 “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах
2 2018-05-21 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа”–ны хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх
3 2019-06-21 “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах 2019
4 2019-06-14 “Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа” мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийг зориулалтын программд шивж оруулах
5 2020-06-19 “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх
6 2020-06-15 “Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа” мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийг зориулалтын программд шивж оруулах