Тендерийн урилга

x A total of 4 row data.
Эхлэх өдөр Дуусах өдөр Нэр Үзэх
1 2019-04-22 2019-05-03 "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа”–ны хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх
2 2019-04-12 2019-04-24 "Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах
3 2018-03-30 2018-04-11 “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах
4 2018-03-16 2018-03-28 "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа”–ны хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх