Тендерийн урилга

x A total of 9 row data.
Эхлэх өдөр Дуусах өдөр Нэр Үзэх
1 2021-06-14 2021-06-21 “Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлын судалгаа”-ны тайлан орчуулах
2 2021-05-03 2021-05-12 "Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах
3 2021-04-26 2021-05-05 "Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах
4 2020-04-27 2020-05-13 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах
5 2020-04-22 2020-05-01 “Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа”–ны хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх
6 2019-04-22 2019-05-03 "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа”–ны хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх
7 2019-04-12 2019-04-24 "Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах
8 2018-03-30 2018-04-11 “Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах
9 2018-03-16 2018-03-28 "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа”–ны хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх