Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; pgsql has a deprecated constructor in C:\ms4w\Apache\htdocs\modules\pgsql.class.php on line 2
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт

Тамгын газар


Зорилго:

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн дагуу хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлж, удирдан зохион байгуулахад оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  ○Институтийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар хянуулж, холбогдох эрх бүхий байгууллагаар батлуулж, ажиллах, биелэлтийг хангах

  ○ Хүний нөөцийн оновчтой бодлого явуулах

  ○ Байгууллагын үйл ажиллагаанд зайлшгүй мөрдлөг болгох холбогдох хууль, дүрэм, журмыг чанд сахин биелүүлж ажиллах;

  ○ Үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрхийн холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн ажиллах;

  ○ Хууль тогтоомжид нийцсэн хөдөлмөрийн дотоод журам баталж мөрдүүлэх;

  ○ Санхүүгийн анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцэл, статистикийн мэдээ гаргах зэрэг ажлыг зохион байгуулах;

  ○ Байгууллагын хэмжээнд хамаарах асуудлаар тушаал гаргаж, холбогдох дүрэм, журам, заавар баталж, биелэлтийг зохион байгуулж, үр дүнг үнэлэх;

  ○ Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг эрх бүхий албан тушаалтнаар ахлуулж ажиллуулах, мэдээлэл, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, үр дүнд хяналт тавих;

 

 

БОДИТ СУДАЛГАА ОНОВЧТОЙ БОДЛОГО