СУДАЛГАА

Хайлтын хэсэг
x Нийт 35 мөр мэдээ байна.
Он Судалгааны нэр Судалгааны төрөл
Үзэх
Татах
1 2017 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
2 2017 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
3 2017 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
4 2017 Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ - Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт Нийгмийн хамгаалал
5 2017 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
6 2017 Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
7 2017 Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын судалгаа Хүн ам
8 2016 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
9 2016 ХАБЭА тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
10 2016 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
11 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
12 2015 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
13 2015 ​Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 95-р конвенцид нэгдэн орох боломжийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
14 2015 Хөдөлмөрийн толь бичиг Хөдөлмөрийн зах зээл
15 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
16 2015 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
17 2015 Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээлэл (2010-2014) Хөдөлмөрийн зах зээл
18 2015 Үйлдвэрлэлийн ослын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
19 2015 Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн төлөв байдал хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
20 2015 Хөдөлмөрийн маргааны шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
21 2015 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
22 2015 Мянганы сорилын сангийн техник, мэргэжлийн боловсролын төслийн хүрээнд хийгдсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа - Хэсэг IIБ Барометрийн судалгааны үр дүн Хөдөлмөрийн зах зээл
23 2014 Монголын эдийн засгийн олон секторт загвар Хөдөлмөрийн зах зээл
24 2014 Medium to long-term labor supply-demand forecast Хөдөлмөрийн зах зээл
25 2014 Хөдөлмөр эрхлэлт дэх бүтээмжийн нөлөөллийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
26 2014 Жендэрийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
27 2014 Дунд ба урт хугацааны хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглал Хөдөлмөрийн зах зээл
28 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
29 2014 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
30 2014 Нүүрсний салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төлөв байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
31 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
32 2014 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
33 2013 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
34 2012 Mega_Data Хөдөлмөрийн зах зээл
35 2011 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл