Хууль, эрх зүй

Хайлтын хэсэг
x Нийт 28 мөр мэдээ байна.
Хуулийн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төрөл Үзэх
1 Монгол улсын үндсэн хууль 1992-01-13 1992-02-12 Хууль тогтоомж
2 Захиргааны ерөнхий хууль - I хэсэг 2015-06-19 2016-07-01 Хууль тогтоомж
3 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999-05-14 1999-07-01 Хууль тогтоомж
4 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2011-06-17 2011-10-01 Хууль тогтоомж
5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 2008-05-22 2008-05-22 Хууль тогтоомж
6 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль 2010-04-16 2011-01-01 Хууль тогтоомж
7 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996-05-27 1996-10-01 Хууль тогтоомж
8 Нийгмийн даатгалын тухай хууль 1994-05-31 1994-05-31 Хууль тогтоомж
9 Нийгмийн халамжийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2012-01-19 2012-07-01 Хууль тогтоомж
10 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2009-02-13 2009-02-13 Хууль тогтоомж
11 Ахмад настны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2017-01-26 2017-07-01 Хууль тогтоомж
12 Шилэн дансны тухай хууль 2014-07-01 2015-01-01 Хууль тогтоомж
13 Гэр бүлийн тухай хууль 1999-06-11 1999-08-01 Хууль тогтоомж
14 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2016-12-22 2017-02-01 Хууль тогтоомж
15 Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хууль 2010-06-25 2011-01-01 Хууль тогтоомж
16 Хүүхэд хамгаалах тухай хууль 2016-02-05 2016-09-01 Хууль тогтоомж
17 Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль 2016-01-22 2019-01-01 Хууль тогтоомж
18 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль 2016-02-05 2016-02-05 Хууль тогтоомж
19 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2015-01-29 2015-07-01 Хууль тогтоомж
20 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль 2017-02-02 2018-01-01 Хууль тогтоомж
21 Монгол улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай хууль 2017-02-02 2017-07-01 Хууль тогтоомж
22 Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-03-04 2016-03-11 Засгийн газрын тогтоол
23 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 2016-02-08 2016-04-14 Сайдын тушаал
24 Аргачлал, журам батлах тухай 2001-05-11 2001-05-11 Сайдын тушаал
25 Журам шинэчлэн батлах тухай (Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх) 2015-11-13 2016-02-22 Сайдын тушаал
26 Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай 2015-06-16 2015-06-16 Сайдын тушаал
27 Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам 2015-06-16 2015-06-16 Сайдын тушаал
28 Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ батлах тухай 2015-06-16 2015-06-16 Сайдын тушаал