СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2013
Арга зүйн нэр: Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал
Арга зүйн төрөл: Хүн ам
Арга зүйн товч тайлбар: "Статистикийн тухай" Монгол Улсын хуулийн хоёрдугаар бүлгийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт хүн ам, нийгмийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хүрээг тодорхойлсон. Уг хуулийн дээрх хэсгийн а/-д хүн амын тоо, нас, хүйс, б/-д хүн амын төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлт, гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт гэсэн үзүүлэлтүүдийг тусгаж өгсөн. Монгол Улсын хүн амын статистикийн үзүүлэлтүүдийг олон улсын нийтлэг арга зүйд нийцрүүлж, хүн амын үзүүлэлтүүд болон нэгдсэн үзүүлэлтийн систем бий болгох, статистикийн мэдээллийг цуглуулж, нэгтгэн боловсруулж, ашигладаг бүх шатны байгууллагууд болон ажилтнууд, хэрэглэгчдийг нэгдсэн ойлголт, тодорхойлолт, арга зүй, аргачлалаар хангах, үйл ажиллагаанд нь нэвтрүүлэхэд оршино.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах