СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2016
Арга зүйн нэр: Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амжиргааны түвшинг тодорхойлох аргачлал
Арга зүйн төрөл: Нийгмийн хамгаалал
Арга зүйн товч тайлбар: Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт1 "Зорилтот бүлэгт чиглэсэн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэх"-ээр тусгагдсаны дагуу нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах