Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

Нийгмийн хамгааллын бодлого хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн тулд хүн амын ерөнхий хэв маяг, холбоог тогтоох, урьчилсан таамаглал хийх, төрөлжүүлэн судалж, шинэчлэх, олон нийтийн санаа бодлыг гаргах, түүндээ үндэслэн цаашдын бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагаа төлөвлөх зорилгоор хийгддэг.

Нийгмийн халамж:   

Зорилтот бүлгийн халамжийн үйлчилгээний арга аргачлал, нийгмийн халамжийн бодлогын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж боловсруулах

Нийгмийн даатгал:

Нийгмийн даатгал, тэтгэврийн бодлого, итгэлцүүр, сангийн удирдлагын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх зөвлөмж боловсруулах


Судалгааны зорилго нь Ахмад настны тухай хуулийн  8.1.1-д заасан ахмад настанд олгох шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр...

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь “Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийн нөлөөллийн шинжилгээ”-ний ажлыг хөтөлбөр бүр дээр хийхийг зорьж...