Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

Цалин хөлсний бүтцийн судалгааг цалин хөлсний талаарх бүхий л мэдээллийг шинэчлэх, статистикийг боловсронгуй болгох, ажиллагчдын үндсэн цалин, нэмэгдэл,...

Судалгааны зорилго нь хөдөлмөрийн зах зээлийн богино хугацааны эрэлтийг мэргэжил, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар тодорхойлж, боловсрол сургалтын,...

Судалгааны зорилго нь их, дээд болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, ажлын байранд зуучлагдаж буй...

Монгол улс хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, мэргэжилтэй ажиллах хүчний хэрэгцээнд түшиглэн шаардагдах мэргэжил, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх үйл ажиллагааг...

ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилтийн судалгааг ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөөг судалж, үр дүнг бодлого боловсруулагчдад нийлүүлэх зорилгоор Монгол Улсын...

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа" нь мөшгөх судалгааны арга, аргачлалын дагуу зохион...

Барометрийн судалгааны зорилго нь хөдөлмөрийн зах зээлийн богино хугацааны эрэлтийг тодорхойлж, 2017 онд ажиллах хүчний хэрэгцээг мэргэжил, эдийн засгийн...

"Цалин, хөлсний бүтцийн судалгаа 2015"-ыг цалин хөлсний талаарх мэдээллийг шинэчлэн дэлгэрэнгүй гаргах, цалингийн статистикийг боловсронгуй болгох,...

Хөдөлмөрийн судалгааны газараас хөдөлмөрийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг нэршил, ойлголтыг эмхэтгэн гаргасан томхимолыг үндэслэж Монгол - Англи Хөдөлмөрийн...

Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг дүгнэх олон үзүүлэлтийн нэг бол ажил олгогч, ажиллагчдын хооронд үүссэн хөдөлмөр эрхлэлтэй...

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг тэр дундаа хүн ам, хөдөлмөрийн зах зээлийн суурь үзүүлэлтийг өмнөх онуудынхтай зэрэгцүүлэн харуулсан статистик...

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үндсэн судлагдахууны хүрээнд зайлшгүй авч үзэх шаардлагатай асуудлын нэг нь хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой байдал, эрсдэл юм. Монгол...