Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

2015-2016 оны төгсөгчдийн анхааралд !!!

08/29/2017
by Мөнхтулга Админ

Дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага төгсөгчдийн ур чадварын хөгжил, хөдөлмөрийн зах зээл хоорондын уялдаа холбоо, төгсөгчдийн ажилгүйдлийг бууруулахад чиглэсэн үр ашигтай бодлого боловсруулахад ашиглах анхдагч мэдээллийг бий болгох зорилгоор "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа"-г 5000 төгсөгчдийг хамруулан явуулж байна. Иймд 2015-2016 онд их, дээд сургууль, мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага, мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтыг төгсөгчид Та бүхэн түүвэрт сонгогдсон эсэхээ эндээс шалгана уу.