Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Мэдээ ороогүй байна