Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ ЖУРАМ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ ЖУРАМ

Мэдээ ороогүй байна