Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн хийж гүйцэтгэсэн судалгаануудын талаарх мэдээллийг судалгаа цэснээс татаж аваарай.
 


 

Эрхэм зорилго:

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн суурь судалгаа шинжилгээ хийж, бодлого боловсруулагч нарт зориулсан зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Үйл ажиллагааны зорилт, хамрах хүрээ:

 • I. Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах
 • II. Хөдөлмөрийн зах зээлийн барометрийн судалгаа хийх, ажиллах хүчний хэтийн төлөвийг тодорхойлох, шинжилгээ хийх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах
 • III. Цалин хөлс, хөдөлмөрийн норм, норматив, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох асуудлаар суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах
 • IV. Хөдөлмөрийн эрх зүйн акт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хөдөлмөрийн нөхцлийн асуудлаар салбарын яам, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллах, судалгаа, шинжилгээ хийх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах
 • V. Нийгмийн даатгал, тэтгэврийн бодлого, итгэлцүүр, сангийн удирдлагын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах
 • VI. Нийгмийн халамжийн бодлого, зорилтот бүлгийн халамжийн үйлчилгээний арга, аргачлал, хүн ам зүйн бодлогын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж боловсруулах
 • VII. Хөдөлмөр болон нийгмийн хамгаааллын салбарын ажилтнуудын судалгаа, шинжилгээний арга зүйн мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх сургалт, семинар зохион байгуулах
 • VIII. Судалгаа, шинжилгээний бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох
 • IX. Мэдээллийн технологийн дэвшлийг судалгаа, шинжилгээний хөгжлийн хурдасгуур болгон ашиглах боломжийг бүрдүүлэх бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх
 • X. Мэдээллийн технологийн инновацид суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх;
 • XI. Төр хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллах
 • XII. Олон улсын байгууллага болон тэдгээрийн хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн нэгж, үндэсний судалгаа, шинжилгээний байгууллагууд, төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллах

БОДИТ СУДАЛГАА ОНОВЧТОЙ БОДЛОГО