Мэдээлэл технологийн сектор


Зорилго:

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг ашиглан судалгаа , шинжилгээний арга аргачлал, үр дүн, мэдээ мэдээллийг олон нийтэд шуурхай хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

○ Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;

○ Байгууллагын тоног, төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах;

○ Хийгдэж байгаа судалгаа, шинжилгээний ажлын програм хангамжийг хөгжүүлэх

○ Байгууллагын вэб хуудсыг хөгжүүлэх;

 

 

БОДИТ СУДАЛГАА ОНОВЧТОЙ БОДЛОГО