Эрхэм зорилго, чиг үүрэгЭрхэм зорилго:

Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн суурь судалгаа шинжилгээ хийж, бодлого боловсруулагч нарт зориулсан зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Үйл ажиллагааны зорилт, хамрах хүрээ:

БОДИТ СУДАЛГАА ОНОВЧТОЙ БОДЛОГО