Тамгын газар


Зорилго:

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн дагуу хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлж, удирдан зохион байгуулахад оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

○Институтийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар хянуулж, холбогдох эрх бүхий байгууллагаар батлуулж, ажиллах, биелэлтийг хангах

○ Хүний нөөцийн оновчтой бодлого явуулах

○ Байгууллагын үйл ажиллагаанд зайлшгүй мөрдлөг болгох холбогдох хууль, дүрэм, журмыг чанд сахин биелүүлж ажиллах;

○ Үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах тусгай зөвшөөрөл, лиценз, эрхийн холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн ажиллах;

○ Хууль тогтоомжид нийцсэн хөдөлмөрийн дотоод журам баталж мөрдүүлэх;

○ Санхүүгийн анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцэл, статистикийн мэдээ гаргах зэрэг ажлыг зохион байгуулах;

○ Байгууллагын хэмжээнд хамаарах асуудлаар тушаал гаргаж, холбогдох дүрэм, журам, заавар баталж, биелэлтийг зохион байгуулж, үр дүнг үнэлэх;

○ Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг эрх бүхий албан тушаалтнаар ахлуулж ажиллуулах, мэдээлэл, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, үр дүнд хяналт тавих;

 

 

БОДИТ СУДАЛГАА ОНОВЧТОЙ БОДЛОГО